Projekty stałej organizacji ruchu
STRONA GŁÓWNA | OFERTA | ZREALIZOWANE PROJEKTY | REFERENCJE | KONTAKT
Projekty czasowej organizacji ruchu
  Wykonujemy projekty czasowej organizacji ruchu dla potrzeb:
 • realizacji zdjęć filmowych, imprez i wystaw;
 • budowy przyłączy i infrastruktury energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej czy wodociągowej;
 • remontu elewacji, dachów, balkonów i fundamentów;
 • budowy zjazdów;
 • obsługi placu budowy;
 • remontu nawierzchni i przebudowy układu drogowego;
 • prac związanych z utrzymaniem bądź budową obiektów inżynierskich w pasie drogi;
 • montażu urządzeń w pasie drogowym;
 • itp.
  Wykonujemy projekty stałej organizacji ruchu dla potrzeb:
 • oznakowania nowo wybudowanej i przebudowywanej drogi;
 • funkcjonowania stoisk handlowych, ogródków sezonowych;
 • wyznaczania zastrzeżonych miejsc postojowych;
 • lokalnych zmian organizacji ruchu;
 • docelowych zmian;
 • itp.
  Działamy w oparciu o:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 października 2002 r.);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003 r.).
 • ustawę „Prawo o ruchu drogowym”;
 • ustawę „o drogach publicznych”;

projekt organizacji ruchu